Uit het sociale isolement. De integratie van een sociale trainingstool in de reguliere zorg voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

Uit het sociale isolement. De integratie van een sociale trainingstool in de reguliere zorg voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De integratie van een sociale trainingstool in de reguliere zorg voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

MiiND is een online community voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen met het doel om het gevoel van sociale verbondenheid te versterken, eenzaamheid te verminderen en hen te ondersteunen bij het (her)ontwikkelen van sociale competenties. Aansluiting bij de behoeften van de doelgroep en integratie in het reguliere zorgproces staan centraal. Een eerste pilotonderzoek laat veelbelovende resultaten zien.

Probleemverkenning

Mensen zijn op vele manieren onderling verbonden en op elkaar aangewezen. Niemand kan immers zelfstandig in al zijn emotionele, sociale en materiële behoeften voorzien. Daarvoor moeten mensen over enig ‘sociaal kapitaal’ beschikken, oftewel relatienetwerken die gekenmerkt worden door wederkerigheid en onderling vertrouwen (McKenzie, 2006). Vooral duurzame verbindingen - zoals familiebanden, vriendschappen en partnerrelaties - zijn daarbij van groot belang. Uiteraard geldt dit ook voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, echter behoren gezelschap, intieme relaties en seksualiteit tot de meest onvervulde behoeften van deze groep (Van Weeghel, 2008). Het sociale isolement waarin velen terechtkomen, heeft verschillende achtergronden: behalve met individuele beperkingen (ernstige symptomen en een gebrek aan vaardigheden of ervaringen) hebben zij vaak te kampen met ongunstige levensomstandigheden (laag inkomen, weinig sociale steun, langdurig ziekenhuisverblijf) en maatschappelijke barrières (stigmatisering, ondoorzichtige regelingen; (Linz & Sturm, 2013; Savla, Vella, Armstrong, Penn, & Twamley, 2013). Een verarmd en weinig steunend netwerk werkt gevoelens van vereenzaming, een geringe zelfachting en een lage ervaren kwaliteit van leven in de hand en leidt tot een verhoogd risico om sociaal gemarginaliseerd te raken (Linz & Sturm, 2013).