Niet de zoveelste hulpverlener. Een verkenning van de levensloopaanpak voor personen met een hoog veiligheidsrisico

Niet de zoveelste hulpverlener. Een verkenning van de levensloopaanpak voor personen met een hoog veiligheidsrisico

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De levensloopaanpak is bedoeld om personen met multiproblematiek en een hoog veiligheidsrisico doorlopende en domeinoverstijgende zorg en ondersteuning te bieden, ook als zij hier ‘formeel’ geen recht op hebben. In deze bijdrage wordt op basis van interviews met professionals uit Noord-Nederland de vraag nader verkend hoe een optimale aanpak vorm moet krijgen. De focus ligt daarbij op wat zij moeten doen om de levensloopaanpak tot een succes te maken. De auteurs identificeren drie kenmerken of voorwaarden die volgens professionals die betrokken zijn bij de levensloopaanpak van belang zijn voor een succesvolle toepassing: (1) langdurige betrokkenheid bij de cliënt om een één-op-één vertrouwensband op te bouwen, (2) proactieve organisatie van de meest passende zorg en ondersteuning voor de cliënt, en (3) het doorbreken van barrières die de realisatie van zorg en ondersteuning voor cliënten bemoeilijken.

Achtergrond
Nederland kent naar schatting 2000 volwassenen met een hoog veiligheidsrisico en complexe multiproblematiek die behoefte hebben aan forensische zorg en ondersteuning en hulp op andere levensgebieden. Onder de normale fi nancieringsbronnen kan deze zorg en ondersteuning echter niet altijd gerealiseerd worden (Stuurgroep Ketenveldnorm, 2022). De gedachtegang is dat om overlast te beperken en stabiliteit in het leven van de cliënten en hun naasten te bevorderen moet worden ingezet op blijvende betrokkenheid van zorg- en hulpverleners. Daarom is in 2018 de levensloopaanpak geïntroduceerd.