Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2015
2015
Gratis

Omschrijving

HIC, oftewel High & Intensive Care, is na het uitbrengen van het ‘Werkboek HIC’ in 2013 razend snel een populair concept geworden. 
HIC beoogt integratie van herstelondersteu￾nende zorg en medisch model in crisissitua￾ties waarbij opname noodzakelijk is.
Deze dag was overduidelijk een festival voor doeners. Daarvan waren er volgens de orga￾nisatie zo’n 400 aanwezig, waarvan ongeveer 10% ervaringsdeskundigen. De omgeving, 
een oude loods voor onderhoud van trei￾nen, met subruimtes in antieke treinwagons, ademde een ambachtelijke sfeer. Menig powerpointpresentatie verwees naar deze spoor-omgeving. Het spits werd afgebeten door Yolande Voskes en Laura van Melle die on￾der de titel ‘Op het goede spoor’ verslag de￾den van hun onderzoek naar de validiteit van de HIC-monitor. Dit instrument van 65 items 
werd bij HIC-afdelingen van 21 instellingen onderzocht via audits met auditoren, terug￾koppeling via fcusgroepen en ten slotte met implementatie-interviews. Het instrument 
bleek een redelijke betrouwbaarheid en validiteit te hebben al is enige verbetering nog mogelijk. Belangrijke factoren voor de inhoudsvaliditeit bleken de teamstructuur en -samenstelling, wijze en inhoud van diag￾nostiek, het gebouw en het teamproces (on￾der andere zorgafstemming en attitude). Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat invoering van HIC leidt tot minder dwanginterventies. 
Deze bijdrage was de meest theoretische van de dag. Zoals gezegd ging het verder vooral over ‘hoe het te doen’. 
Zo bezocht ik presentaties over het zorgaf￾stemmingsgesprek en de rol van de resource￾groep op een HIC-afdeling (Tim Kreuger en Cathrien Hoff), het opstarten van een HIC in de forensische zorg (Toon Walraven en Coy Koopal), de bruikbaarheid en verbetering van de HIC-monitor (Jurgen van de Meijs en Laura van Melle) en twee erg goede presen￾taties van ervaringsdeskundigen (Nicolai van 
Doorn en Lysanne Ossewaarde). Er waren ook workshops over HIC in de jeugdzorg, HIC binnen de VG sector en HIC bij ouderen. Ook waren er workshops over samenwerking in de keten, bijvoorbeeld communicatie met verwijzers.