Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Gratis

Omschrijving

Er zijn in Nederland steeds meer ervaringsdeskundigen die hun kennis en expertise inzetten in de praktijk, zowel in de GGz, de verslavingszorg, welzijnszorg als binnen gemeentes. Er is ook een redelijk groot palet aan opleidingen en cursussen voor ervaringsdeskundigen met een uiteenlopend lesaanbod. De vraagt rijst welke ondergrond ervaringsdeskundigen die zich beroepsmatig inzetten, nodig hebben aan kennis. De vervolgvraag is hoe het onderwijs hieraan tegemoet kan komen. Wat is de kern die in elke opleiding aan de orde zou moeten komen? Met die vraag zijn we aan de slaggegaan. Het resultaat hiervan is vastgelegd is het zogenoemde basiscurriculum ervaringsdeskundigheid.
In deze publicatie presenteren wij het Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid voor de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid in de GGz en aanpalende werkvelden.
Het basiscurriculum reikt kennis aan die wij onmisbaar vinden voor het onderwijs aan ervaringsdeskundigen, ongeacht het niveau of soort van de opleiding. Het biedt de basis voor zowel reguliere opleidingen als het cursorisch onderwijs en bij- en nascholingen voor ervaringsdeskundigen. De aanleiding voor de samenstelling van dit basiscurriculum is om ervaringsdeskundigheid verder te professionaliseren en een kader aan te reiken voor het onderwijs. Op die manier beogen we meer eenduidigheid aan te brengen in het onderwijs voor ervaringsdeskundigen – in al zijn verscheidenheid.
Het basiscurriculum bestaat uit vier basismodulen en vier praktijkmodules met daar tussenin een verbindingsmodule als intermezzo. We spreken van een basiscurriculum om daarmee tot uitdrukking te brengen dat het geen kant en klaar lespakket betreft. De vertaalslag voor het praktische onderwijs is aan de docenten zelf. De modules zijn de kennisonderdelen die onmiskenbaar van belang zijn voor onderwijs aan ervaringsdeskundigen en die niet mogen ontbreken. Elke module is uitgewerkt in een apart hoofdstuk. Voordat we deze presenteren beschrijven we eerst vanuit welke voorgeschiedenis en welk gedachtekader het basiscurriculum is ontwikkeld. Tot slot van deze inleiding geven we een leeswijzer en gaan we in op de vraag hoe de modules gebruikt kunnen worden in het onderwijs.


 
Het Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid dient als ondersteuning bij de vertaling van een BCP naar de praktijk van onderwijs.
Zoals eerder gesteld dient dit basiscurriculum als basis voor zowel reguliere opleidingen als het cursorisch onderwijs voor ervaringsdeskundigen die werkzaam willen zijn in de GGz en aanverwante werkvelden zoals verslavingszorg of sociale wijkteams. Het basiscurriculum verwoordt de (minimale) kennisstandaard die in opleidingen, trainingen en cursussen voor ervaringsdeskundigen aan de orde zou moeten komen. Hiermee beogen we meer eenduidigheid aan te brengen in het palet aan opleidingen en opleidingseisen. De grote diversiteit aan scholing en opleiding is op zichzelf geen bezwaar
mits er een gemeenschappelijke (basale) standaard gedefinieerd is van hetgeen wel of niet aandacht behoeft in de opleiding tot ervaringsdeskundige. Dit hebben we willen
vastleggen in het basiscurriculum. Het opstellen van een onderwijslespakket viel buiten het bereik van dit project. We beperken ons tot het aangeven van de bouwstenen, ofwel
de basis-ingrediënten voor de opleidingen. We duiden dit in het vervolg aan als modules voor een basiscurriculum.