Staat van de jeugd (Rotterdam ) 2020

Staat van de jeugd (Rotterdam ) 2020

Gratis

Omschrijving

De Staat van de Jeugd laat zien hoe het gaat met de jeugd in Rotterdam. Deze monitor verschijnt jaarlijks en laat zien of de jeugd sinds 2015 kansrijker, veiliger en gezonder opgroeit. Naast de publieksversie die u nu in handen heeft, zijn alle beschikbare data te vinden in een digitale module via www.rotterdam.nl/staatvandejeugd.

Rotterdam is een jeugdige stad, 213.184 Rotterdammers zijn jonger dan 27 jaar.

Daarmee is Rotterdam een stad met veel potentie, een stad die groei in zich heeft, zeker als de jeugd in de stad kansrijk, veilig en gezond kan opgroeien om zich te ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen die hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Daar zet Rotterdam sinds 2015 met het ‘Beleidskader Jeugd Rotterdam Groeit’ op in. Groei, aandacht en investering In de ontwikkeling van jeugdigen spelen risicofactoren en beschermende factoren een duidelijke rol. Risicofactoren zijn onder meer psychische problematiek, opvoedonzekerheid bij ouders, schooluitval en crimineel gedrag. Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld goede schoolprestaties, sociaal-emotionele vaardigheden en participatie. Deze factoren zijn vertaald in meetbare indicatoren die jaarlijks worden gemonitord in de Staat van de Jeugd. Hiermee heeft Rotterdam een breed beeld van hoe het gaat met de jeugd in Rotterdam, over de domeinen van bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, onderwijs en werk heen.

Staat van de Jeugd editie 2020

Na vijfmaal een Staat van de Jeugd worden trends zichtbaar. Zo is te zien of er sprake is van de maatschappelijke impact die wordt nagestreefd: het kansrijker, veiliger en gezonder opgroeien van jeugdigen in de stad. In deze editie leest u daarom naast de nieuwste cijfers ook de trends van de afgelopen jaren voor elk van deze doelen. Kinderen in Rotterdam groeien kansrijker op. De schoolprestaties van kinderen zijn verbeterd, meer jongeren behalen hun startkwalificatie en meer jongeren hebben werk. Ook sporten meer jeugdigen in clubverband. Over het algemeen groeien jeugdigen in Rotterdam ook veiliger op. Zo kampen minder kinderen thuis met armoede en worden minder kinderen onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst. Als het gaat om het gezonder opgroeien van kinderen, is er deels sprake van groei, maar ook van stagnatie en achteruitgang. De sociaal-emotionele gezondheid van kinderen lijkt stabiel, maar blijft zorgelijk. De geboorte-uitkomsten laten een positieve trend zien. Het aantal kinderen en jongeren dat een gezond gewicht heeft, stabiliseert na een jarenlange toename. Na een eerdere spectaculaire afname stabiliseert het alcohol en drugsgebruik, maar meer jeugdigen hebben onveilige seks en ook het aantal jeugdigen met een risico op gameverslaving neemt toe.

Impact corona

Deze editie bevat cijfers en trends uit de jaren 2015 tot 2020. De impact van de coronacrisis op het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen zijn nog niet zichtbaar in deze cijfers en zullen we naar verwachting terugzien vanaf de editie van 2021. De Staat van de Jeugd editie 2020 www.rotterdam.nl/staatvandejeugd