Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2014
Gratis

Omschrijving

Sociale wijkteams vormen de spil van de participatiesamenleving anno 2015. Jean Pierre Wilken schetst de stand van zaken. De wijkteams bieden volop kansen voor kwartiermaken, rehabilitatie, herstelondersteunende werkwijzen en ervaringsdeskundigheid. Dit zijn kennisbronnen die kunnen voorkomen dat wijkteams terugvallen op de oude leest van de klassieke zorginstellingen. Wilken waarschuwt voor het scheiden van zorg en welzijn in gemeentelijke beleidsstukken: dit leidt tot een tweedeling. Zorg is dan voor de 'kwetsbare burger' en welzijn voor 'actieve burgers'. Vooruitlopend op de gemeentelijke financiering van ambulante begeleiding in 2015 startte zorginstelling Kwintes met het zorgaanbod Kortdurende Begeleiding aan Huis (KBH). KBH is doel- en taakgericht en de focus ligt op mogelijkheden en krachten van cliënten en hun netwerk. Herstel en rehabilitatie staan voorop in de zorgvisie. De eerste ervaringen met KBH zijn bemoedigend.