Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 19. Financiering van rehabilitatie - Kader, knelpunten en oplossingsrichtingen

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 19. Financiering van rehabilitatie - Kader, knelpunten en oplossingsrichtingen

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Voorafgegaan door een schets van een optimaal kader voor rehabilitatiefinanciering beschrijft deze bijdrage de bestaande financieringskaders voor rehabilitatie, zoals voortgevloeid uit de modernisering van de AWBZ, de invoering van een nieuw zorgstelsel en de veranderde financiering van de ggz. Actuele knelpunten hebben te maken met consequenties van de marktimpulsen in de zorg, met de toegenomen spreiding van financieringskaders (en verantwoordelijkheden) en met het afkalven van de financieringsmogelijkheden voor ondersteuning bij maatschappelijke participatie. In de praktijk worden creatieve ad hoc financieringsconstructies gevonden, op langere termijn echter bieden deze geen garanties voor continuïteit. Ook bezien vanuit de bredere (internationale) trends zou er nationaal beleid moeten komen dat opnieuw de voorwaarden schept voor een solide en adequate financiering voor rehabilitatie. Dat beleid is nodig om de risico’s van een verkavelde financiering weg te nemen. En het is nodig om de deelbelangen van de betrokken partijen in overeenstemming te brengen met het algemene maatschappelijke belang van participatie en rehabilitatie.