Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 12. Nieuwe wegen naar dagbesteding

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 12. Nieuwe wegen naar dagbesteding

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 701 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het leven van mensen met psychi(atri)sche handicaps speelt zich op dit moment vaak af in de invloedssfeer van grote psychiatrische instituten die het gehele spectrum van behandelen, zorg, wonen, werken en welzijn domineren. Behandelaars zijn bepalend op alle levensgebieden. In de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) bepaalt de behandelaar ook welke en hoeveel dagbesteding een cliënt mag genieten. Evenzo zijn in de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP) instituten bepalend voor de hoeveelheid dagbesteding van cliënten. Beide regelingen staan garant voor waarschijnlijk weer tien jaar institutionele dominantie in ‘normale’ levensdomeinen. Het gevaar van deze dominantie is dat cliënten afhankelijk blijven van wat de ggz hun kan en wil aanbieden. Hierdoor blijven vaak meer voor de hand liggende maatschappelijke mogelijkheden buiten beeld. Dit hoofdstuk is een pleidooi voor een duidelijke koerswijziging naar nieuwe vormen van dagbesteding, gebaseerd op principes van rehabilitatie en empowerment, waarbij de aansluiting met de maatschappelijke omgeving beter wordt gevonden. Allereerst wordt een kort historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van dagbesteding en de stand van zaken van onderzoek op dit gebied. Vervolgens geven we bouwstenen aan voor een nieuwe aanpak. We eindigen met concrete voorbeelden van dagbesteding nieuwe stijl en een aantal conclusies en aanbevelingen.