Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 1. Proloog

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 1. Proloog

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 701 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Psychiatrische rehabilitatie is een veld in beweging. Sinds de introductie van het rehabilitatiedenken vanuit de Angelsaksische landen in de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben zich steeds meer nieuwe methodieken en voorzieningen aangediend voor de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen. De ingezette vermaatschappelijking van de ggz – en de obstakels die men daarbij tegenkomt – heeft de urgentie van effectieve rehabiliterende hulpverlening alleen maar doen toenemen. Deze urgentie wordt nog groter als we andere maatschappelijke ontwikkelingen in ogenschouw nemen, zoals verzwakking van sociale verbanden, verschraling van de verzorgingsstaat en het toegenomen beroep op eigen verantwoordelijkheid. In een verhardend sociaal klimaat vallen steeds meer groepen tussen de wal en het schip en vraagt maatschappelijke integratie om inventieve en gevarieerde vormen van ondersteuning. De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) noopt hierbij tot een strategische heroriëntatie: waar het tot dusverre vooral de AWBZ was die nieuwe vormen van ondersteuning faciliteerde, is nu de lokale overheid de aangewezen samenwerkingspartner. Het veld van rehabilitatie is verder in beweging gebracht door de opkomst van de herstelbeweging onder cliënten van de ggz. Toegenomen zelfbewustzijn, ervaringsdeskundigheid en toekomstverwachtingen leiden tot meer en andere eisen aan rehabiliterende hulpverlening. De reikwijdte van de noodzakelijke aanpassingen zullen de komende jaren duidelijk worden.