Metaonderzoek veerkracht

Metaonderzoek veerkracht

Gratis

Omschrijving

Voor u ligt het TNO metaonderzoek naar individuele en collectieve veerkracht in de Nederlandse samenleving. Het onderzoek vond plaats in opdracht van ZonMw, gecoördineerd door het ministerie van SZW. In dit document wordt een grondige analyse gemaakt van het concept ‘veerkracht’ vanuit het gezichtspunt van experts, ervaringsdeskundigen, onderzoeken en rapporten. Op basis van de verzamelde gegevens worden 10 aanbevelingen voor beleid gegeven. Hierbij draagt de analyse bij aan het maatschappelijke doel: Het versterken van de veerkracht van groepen in de Nederlandse samenleving die moeite hebben met het omgaan met tegenslagen of een crisis.

Gegeven dat veerkracht zo’n cruciale factor is in het succesvol participeren in de maatschappij en dat beperkte veerkracht een belangrijke rol speelt voor kwetsbare groepen, is het van groot belang om na te gaan wat uit onderzoek bekend is over veerkracht, wat de effecten zijn van het in meer of mindere mate hebben van veerkracht, en hoe (individuele en collectieve) veerkracht versterkt kan worden. Dit vraagstuk staat centraal in dit metaonderzoek. 

Deze studie gebruikt hiervoor zowel literatuuronderzoek als de kennis van experts met de door TNO ontwikkelde MARVEL methode. Met behulp van MARVEL worden belangrijke variabelen geïdentificeerd en de onderliggende (oorzakelijke) verbanden tussen deze variabelen in kaart gebracht. Door kennis van verschillende partijen te verbinden in een model creëren we een gezamenlijk beeld van de (mogelijke) verbanden en de onderliggende risicokenmerken. De bijeengebrachte resultaten uit de kennissynthese en uit de MARVEL systeemanalyse zijn door een brede groep experts en ervaringsdeskundigen geïnterpreteerd en geduid. Op basis hiervan zijn in overleg met experts adviezen voor beleid opgesteld.