Langdurig klinisch wonen

Langdurig klinisch wonen

Gratis

Omschrijving

Meerdere aanbieders van specialistische ggz en forensische zorg en de Nederlandse GGZ, aanbieders van verstandelijk gehandicaptenzorg (hierna VG) de Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna DJI), zorgkantoren en zorgverzekeraars en het ministerie van VWS hebben geconstateerd dat er een groep mensen in Nederland is, waarvoor op dit moment geen passende voorziening te vinden is. Deze groep mensen is qua ernst van de problematiek waarmee zij te maken hebben, moeilijk houdbaar in bestaande voorzieningen (buiten de forensische zorg), vanwege hun gedrag en omdat dit gedrag een ontwrichtend effect heeft op de teams die deze mensen begeleiden (en soms behandelen). Deze mensen hebben veelal een zeer lange behandelgeschiedenis en hebben voornamelijk een veilige plek nodig om te kunnen wonen. Een passende woonvoorziening, waar deze groep mensen zonder forensische titel geplaatst kunnen worden, bestaat op dit moment niet. Ze worden van de ene instelling en afdeling naar de andere instelling en afdeling verplaatst, zonder dat er een structurele oplossing gevonden wordt waar deze mensen langdurig kunnen verblijven. Dit laatste wordt ook wel de “carrousel constructie” genoemd. Het veld is het erover eens dat deze situatie niet langer houdbaar is. Het heeft negatieve effecten op de mensen in deze instellingen door de vele wisselingen in korte tijd, de teams die deze mensen begeleiden (en behandelen) door de omgang met deze lastige doelgroep en de maatschappij door de kosten die hieraan verbonden zijn. Op dit moment worden er veelal maatwerkoplossingen gecreëerd voor deze mensen en daar zijn hoge (meerzorg) kosten aan verbonden en er wordt per casus door verschillende instanties heel veel tijd in geïnvesteerd. Een casus die breed bekend is in het veld en veelvuldig naar voren is gekomen in deze opdracht is de casus J. Deze casus is exemplarisch voor de doelgroep waar deze opdracht op gericht is. De problematiek van J. is kenmerkend voor de doelgroep en eveneens voor het feit dat J. nergens voor langere tijd terecht kan en al in veel instellingen is verbleven. In onderstaand kader is de casus J. verder uitgewerkt.