Hoogbegaafde middelbare scholieren verdienen ook aandacht

Hoogbegaafde middelbare scholieren verdienen ook aandacht

Paul Stam Keete Beckeringh | 2023 | UniC Utrecht
Gratis

Omschrijving

Dit onderzoeksverslag gaat in op de invulling die middelbare scholen momenteel geven aan ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen, om vervolgens een aantal voorstellen te doen om deze ondersteuning te verbeteren. Daartoe is een antwoord gezocht op de hoofdvraag: ‘Op welke wijzen kunnen Nederlandse hoogbegaafde scholieren (beter) ondersteund worden in het voortgezet onderwijs?’ Bij het maken van dit verslag heeft allereerst een verkennend onderzoek plaatsgevonden aan de hand van wetenschappelijke literatuur. De inzichten uit deze literatuur zijn vervolgens gebruikt om een eigen onderzoeksgedeelte te ontwerpen. Daarbij zijn interviews afgenomen met een aantal deskundigen met gedetailleerde kennis van hoogbegaafdheid. De opgedane kennis uit de literatuur en de interviews is vervolgens gebruikt om de doelgroep zelf te benaderen. Hierbij zijn 215 hoogbegaafde jongeren en hun ouders van zulke jongeren benaderd met kwalitatieve vragenlijsten. Uit de resultaten van met name de interviews en het onderzoek onder de doelgroep zelf bleek nog veel ruimte voor verbetering wat betreft de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarbij lijkt vooral het ontbreken van kennis, erkenning, begrip en maatwerk bezwaarlijk te zijn. Voor een aanzienlijk deel van de ondervraagde hoogbegaafde scholieren lijkt ondersteuning in zijn geheel te ontbreken. Waar ondersteuning wél beschikbaar is, wordt deze wisselend beoordeeld. De conclusie stelt op basis van de resultaten een aantal maatregelen, handvatten en richtlijnen voor die begeleiders en scholen(koepels) kunnen gebruiken om de ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen sterk te verbeteren. Daarbij wordt als eerste aangeraden om de aanwezigheid en mate van ondersteuning uit te breiden. Voor wat betreft de ondersteuning zelf wordt onder meer geadviseerd om deze passender en persoonlijker te maken, om als school losser en creatiever met het curriculum om te gaan en om ook meer kennis over hoogbegaafdheid te creëren bij docenten en andere betrokkenen in de schoolomgeving.