Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Gratis

Omschrijving

1.1 Aanleiding

Sinds de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van het beleid met betrekking tot Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED) onderdeel geworden van het beleid Jeugdzorg binnen de afzonderlijke gemeenten. Vanuit het Masterplan Dyslexie, o.a. uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands, is in 2015 samen met het NKD de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg opgesteld waarin de procedure van doorverwijzing naar de vergoede EED-zorg wordt beschreven. Er blijkt echter onduidelijkheid te zijn over de ondersteuning die een school moet bieden op ondersteuningsniveau 2 en 3 om een uitspraak te kunnen doen over de hardnekkigheid van de lees-/spellingproblematiek. Hardnekkigheid en achterstand zijn de belangrijkste criteria voor een vermoeden van dyslexie. In deze handreiking geven we een concrete uitwerking van de manier waarop de begeleiding op ondersteuningsniveau 2 en 3 op school kan worden vormgegeven om dit vermoeden te kunnen onderbouwen. Deze tweede versie is een herziening van de eerdere op grond van praktijkervaringen en inzichten, in opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. De nadruk is meer komen te liggen op het onderwijscontinuüm (continuüm voor de zorg) en op de werkzame begeleidingscomponenten. Zo worden scholen in staat gesteld beredeneerde keuzes in hun aanpak te maken en een eventuele verwijzing te onderbouwen.

1.2 Doel

Het doel van deze handreiking is tweeledig: • Betrokkenen uit het onderwijsveld hebben kennis over de inhoud van de ondersteuningsniveaus en kunnen hier praktisch invulling aan geven. Wat zijn de verschillen tussen de ondersteuningsniveaus en hoe kun je de verschillende niveaus vormgeven? Zij kunnen hun handelen op navolgbare wijze verantwoorden ten behoeve van de dossiertoetsing door de poortwachter. • De poortwachter is in staat om (op grond van kennis over de inhoud van de ondersteuningsniveaus) bij de dossiertoetsing de geboden ondersteuning op waarde te schatten en op grond van respons op interventie de hardnekkigheid te beoordelen en een eventuele verwijzing te onderbouwen.1 1 Zie Profiel voor een Poortwachter EED-zor g volgens de richtlijnen van het NKD (in ontwikkeling). Handreiki ng voor de invulling van o ndersteuni ngsniveau 2 en 3 - 5 van 19 Deze handreiking wil een brug tussen onderwijs en zorg slaan met als uiteindelijk doel dat iedere leerling met (ernstige) lees- en/of spellingproblemen de juiste ondersteuning krijgt.

1.3 Uitgangspunten

In deze handreiking wordt uitgegaan van normatieve criteria, werkbare componenten en praktische haalbaarheid.

1. Normatieve criteria: de criteria waar aanpakken, materialen en programma’s aan moeten voldoen op ondersteuningsniveau 2 en 3.

2. Werkbare componenten: de inhoudelijke componenten, waarvan op grond van onderzoek en praktijk bekend is dat zij een effect hebben op de lees - en/of spellingontwikkeling.

3. Haalbaarheid: de gekozen aanpakken, materialen en programma’s zijn binnen de basiszorg van de school praktisch realiseerbaar.

De normatieve criteria betreffen de uitvoeringseisen. De werkbare componenten betreffen de inhoud. Om de gebruiker handvatten te geven, worden suggesties gedaan voor haalbare aanpakken en materialen die meerdere werkbare componenten in zich hebben en voldoen aan de normatieve criteria. De lijsten met suggesties in deze handreiking zijn nadrukkelijk niet uitputtend en uitsluitend bedoeld ter illustratie. Het blijft de taak van de school om vast te stellen of de gekozen aanpak voldoet aan de normatieve criteria, werkzame componenten bevat én aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling voor wie deze wordt ingezet. Het kan nodig zijn om voor elke leerling een andere keuze te maken uit de beschikbare aanpakken.