Handboek Forensische Zorg (09 2019)

Handboek Forensische Zorg (09 2019)

Gratis

Omschrijving

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot forensische zorg in een strafrechtelijk kader.

Forensische zorg is geestelijke gezondsheidszorg, verslavingszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg, die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel of de tenuitvoerlegging daarvan, dan wel een andere justitiële titel.

Het doel van forensische zorg is het herstel van de patiënt én vermindering van de kans op recidive ten behoeve van de veiligheid van de samenleving. Doel Handboek Het handboek biedt professionals een praktische handreiking en geeft een beschrijving van het stelsel forensische zorg, welke taken en hoe deze worden uitgevoerd en welke verantwoordelijkheden de ketenpartners hebben.

Inrichting verantwoordelijkheid voor stelsel forensische zorg

De minister van JenV is verantwoordelijk voor het stelsel forensische zorg. De beleidsverantwoordelijkheid is belegd bij de Directie Sancties en Jeugd van het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen. De uitvoeringsverantwoordelijkheid is belegd bij de Dienst Justitiële Inrichingen (DJI). Binnen DJI is de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) belast met de ketenregie en verantwoordelijk voor de inkoop en de financiering van forensische zorg. De Divisie Individuele Zaken (DIZ) is verantwoordelijk voor de plaatsingen.

 

Als ketenregisseur forensische zorg heeft ForZo/JJI daartoe de volgende taken:

• de verantwoordelijkheid voor het inkoopbeleid (voldoende en kwalitatief goede zorg) en het daarbij behorende budget;

• bekostigen van gecontracteerde zorgaanbieders voor geleverde zorg en behandeling;

• het beheren van de informatiesystemen: Informatievoorziening forensische zorg (Ifzo), Facturatie Controle Systeem (FCS);

• de kwaliteitsbewaking forensische zorg (o.a. middels het uitvragen van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie).

Handboek ten opzichte van wetgeving, inkoopdocumenten en DBBC-spelregels

Het handboek bevat een uitwerking van de werkwijzen. Het gaat uit van de juridische basis van de Wet forensische zorg (Wfz), onderliggende regelgeving en de afspraken over werkwijzen die tussen de verschillende ketenpartners zijn gemaakt.

Hiermee vormt het handboek een aanvulling op:

• Inkoopdocumenten

• Beleidsregels NZa Forensische Zorg

• Plaatsingskader • Beleidskader indicatiestelling

• Ketenprocessen indicatiestelling en plaatsing forensische zorg

 

Deze bronnen zijn te vinden via www.forensischezorg.nl of www.nza.nl.