Ggz in 2024: nabij waar het kan, beschikbaar waar het moet

Ggz in 2024: nabij waar het kan, beschikbaar waar het moet

2024 | © de Nederlandse ggz 2023
Gratis

Omschrijving

Jaarplan 2024

 

De missie van de Nederlandse ggz is om samen te werken aan een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving. Daar werken wij dagelijks met veel energie aan samen met al onze professionals in de ggz-sector.

Bij het samen werken aan een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving zijn onze maatschappelijke ambities leidend voor de maatschappelijke veranderingen die we willen realiseren. Daarnaast hebben wij ambities op het vlak van randvoorwaarden die nodig zijn voor zorgaanbieders in de ggz om de zorg goed te kunnen leveren. Zodat we wat we willen bereiken in balans houden met wat we kunnen realiseren. In dit jaarplan vind je de maatschappelijke ambities terug bij de plannen van de waardenetwerken, de randvoorwaardelijke ambities bij de regieteams.

Ontmoeting en betrokkenheid op inhoud
De actieve betrokkenheid van de leden geven we vanaf 2020 vorm door te werken met waardenetwerken, regieteams en winning teams. Deze netwerken hebben de afgelopen jaren een groei laten zien. Deze werkwijze handhaven en verbeteren we verder in 2024. Daarnaast is een langjarig, inhoudelijk narratief nuttig en nodig om koers te houden. In 2024 zetten wij in op het met de leden expliciteren van de overkoepelende visie en ambitie.

Samenwerking en akkoorden
Grote inzet, ambitie en investeringen zijn nodig om de toekomstige uitdagingen in de zorg aan te kunnen. Deze hebben vorm gekregen in diverse afspraken en akkoorden, aan de realisatie waarvan wij actief bijdragen, ook weer in 2024. Onze inzet in het Integraal Zorgakkoord (IZA) is ‘de beweging naar de voorkant’ en het borgen van cruciale capaciteit voor hoogcomplexe zorgvragen. Iedereen moet kunnen rekenen op toegankelijke, goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg; nu en in de toekomst. We willen mensen met (ernstige) psychische problemen en hun gezin en naasten tijdig helpen met zorg of ondersteuning die bij hen past. Hiervoor zetten we in op een intensievere samenwerking met elkaar, met huisartsen, gemeenten en sociaal domein. Voor mensen met complexe psychische problemen moet cruciale zorg beschikbaar blijven. Het werkplezier van onze medewerkers en het behoud van onze hulpverleners is daarbij essentieel. We behalen de doelen als alle partijen de gemaakte afspraken uit het IZA met elkaar realiseren, en de benodigde randvoorwaarden zoals voldoende financiële middelen, domeinoverstijgende betaaltitels, ruimte voor flexibele inzet, aanpak regeldruk en de afspraken met andere partijen zijn geregeld. Ook in 2024 zetten we ons in voor het bereiken van de ambities uit het IZA. We werken hard aan het bereiken van onze eigen mijlpalen, we bewaken de randvoorwaarden en we informeren en faciliteren leden en regio’s bij de implementatie. De concrete mijlpalen en acties staan in dit jaarplan verwoord in de plannen van de diverse waardenetwerken en regieteams.

De jeugd is de toekomst. Wij werkten intensief mee aan het tot stand komen van de Hervormingsagenda Jeugd. Binnen de jeugdhulp is marktwerking doorgeschoten, waardoor het zorglandschap niet meer overzichtelijk is en samenwerking moeilijker is geworden. Administratieve lasten zijn hoog. Tegelijkertijd schort het aan passende en beschikbare zorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen. Doorgaan op dezelfde voet betekent vastlopen. In 2024 staat de realisatie en implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd hoog op onze agenda. Wat dat inhoudt lees je bij het waardenetwerk Gezond opgroeien.

De beweging naar de voorkant krijgt daarnaast invulling door onze bijdrage in 2024 aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Preventieakkoord en de Aanpak Mentale Gezondheid (zie waardenetwerken Mentale gezondheid en Verslaving en gezonde leefstijl), het Woonzorgakkoord (WOZO) (zie regieteam Zorg en financiering) en de Samenwerkingsagenda met de VNG (zie regieteam Zorg en financiering). Net als in het IZA is hierbij aandacht voor ‘Health in all policies’, hersteldenken en de inzet van ervaringsdeskundigheid.