Fries actieplan 'een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties'

Fries actieplan 'een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties'

Gratis

Omschrijving

Voor u ligt het Fries actieplan 2019–2022: ‘Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties’. Met dit actieplan geven we een impuls aan de Friese aanpak van deze problematiek. De 
Friese gemeenten en ketenpartners dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de doelstellingen uit dit actieplan te realiseren. Want alleen samen zijn we in staat om een verschil te maken. Hiermee werken we in Fryslân verder aan een stevige gemeenschappelijke basis voor een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Dit actieplan vloeit voort uit de regiovisie ‘Veilig thuis in Fryslân’, het actieplan ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling in Fryslân 2016–2017’ en het landelijke actieprogramma ‘Geweld hoort nergens 
thuis’ (zie bijlage I tot en met III). In dit actieplan bouwen we voort op deze documenten en de behaalde resultaten. Dit doen we door, naast het voorzetten van al het werk dat al in gang is gezet in Fryslân, focus aan te brengen op de realisatie van concrete speerpunten. Deze speerpunten vormen de volgende stap in het voorkomen en duurzaam oplossen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

[sociaal domein friesland]