Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021

2019
Gratis

Omschrijving

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 – 2021) gaat uit van de algemeen geldende mensenrechten. Elk mens, dus ook elke jongere, heeft recht op zaken als huisvesting, een
behoorlijke levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige participatie. Het Actieprogramma streeft naar een continu verbeterende uitvoeringspraktijk met een forse vermindering van het
aantal dak- en thuisloze jongeren (18-27) in Nederland tot gevolg. Nadrukkelijk wordt ingezet op het voorkomen van nieuwe dak- en thuisloze jongeren.


Het Actieprogramma hanteert de volgende uitgangspunten:


1. Preventie, nazorg en regie - gemeenten gaan (in afstemming met betrokken partijen) actief op zoek naar (potentiële) dak- en thuisloze jongeren om passende ondersteuning te bieden, met
respect voor de autonomie van de jongere. Het geldende principe hierbij is dat zodra een (potentiële) dak- en thuisloze wordt gesignaleerd, er niet losgelaten wordt totdat op alle levensgebieden sprake is van een voldoende duurzame situatie;
2. Financiële bestaanszekerheid - elke jongere is in staat om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, waar mogelijk met een reguliere baan als bron van inkomen (al dan niet met extra
begeleiding). Hierbij wordt (waar mogelijk) rekening gehouden met de onderhoudsplicht van ouders tot het 21e levensjaar;
3. Persoonlijke ontwikkeling en scholing - elke jongere is in staat om een opleiding te volgen of zich op een andere passende manier persoonlijk te ontwikkelen;
4. Opvang en wonen - geen enkele jongere meer op straat. Er is geen wachtlijst om in gespecialiseerde jongerenopvang of beschermd wonen te komen en binnen uiterlijk 3 maanden is sprake van een duurzame woonplek (waar mogelijk: in de eigen thuissituatie);
5. Helpende regels – geen enkele jongere wordt dak- en thuisloos als gevolg van tekortschietende (uitvoering van) regels.


Samenhang
Het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren is een verbijzondering van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en bundelt op de specifiek voor de doelgroep
(potentiële) dak- en thuisloze jongeren relevante onderdelen de krachten met andere reeds lopende Rijksinitiatieven, om daarmee de samenhang te waarborgen. Het gaat hierbij o.a. om de
programma’s Zorg voor de Jeugd, Maatschappelijke Diensttijd en Cliëntondersteuning (VWS), de Nationale Woonagenda (BZK), Koers en Kansen (JenV) en het Actieplan Brede Schuldenaanpak
(SZW). Ook leggen we actief de verbinding met initiatieven van de partijen van Aanpak 16-27 (o.a. VNG), waarin het Rijk al actief participeert.

 

Bron: Rijksoverheid