Tijdschrift voor Rehabilitatie 705 - 2007

Tijdschrift voor Rehabilitatie 705 - 2007

2007

Omschrijving

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H. 5 Van good practice naar best practice; wat we kunnen leren van drie praktijken

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H. 5 Van good practice naar best practice; wat we kunnen leren van drie praktijken

In voorgaande hoofdstukken zijn drie goede praktijken van arbeidsreïntegratie beschreven. Iedere organisatie heeft haar eigen karakter en legt haar eigen accenten. Toch zijn er ook veel overeenkomsten. Daarnaast heeft iedere organisatie haar eigen werkwijze ontwikkeld en oplossingen gevonden voor de uitdagingen waar men zich voor gesteld zag.
In dit hoofdstuk maken we een vergelijking en we analyseren wat uit het onderzoek naar voren komt als mogelijke elementen van een best practice. We doen dit aan de hand van een aantal aandachtsgebieden (zoals die ook in de afzonderlijke beschrijvingen aan de orde kwamen) en van criteria voor een good practice.
Meer info
3,90
Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.1 Opzet van het onderzoek

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.1 Opzet van het onderzoek

1 Opzet van het onderzoek

Het onderzoek naar good practices ging eind 2005 van start met een inventarisatie van organisaties die gespecialiseerd zijn in (re)integratie van mensen met een psychische handicap. We hebben gekozen voor organisaties die van oorsprong werkzaam zijn binnen of vanuit de ggz.
Meer info
3,90
Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.2 DaAr

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.2 DaAr

DaAr is een organisatie in Apeldoorn die werkzaam is op het snijvlak van ggz, reïntegratie en dagbesteding. De organisatie is een onderdeel van Spatie, Centrum voor GGz, maar is wel een zelfstandige werkeenheid. De organisatie profileert zich met de volgende slogans: ‘DaAr, het product van initiatieven, blijvend in ontwikkeling naar DaAr’ en ‘in ontwikkeling, naar werk, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en scholing’.
DaAr richt zich in het bijzonder op mensen met psychosociale of psychiatrische problemen, die al dan niet in contact staan met ggz-instelling Spatie. Doel is integratie in de samenleving en verhoging van de kwaliteit van het bestaan. De wensen en mogelijkheden van de cliënt zijn hierbij in grote mate richtinggevend. DaAr heeft vier soorten activiteiten (productgroepen): werk, maatschappelijke participatie, dagactiviteiten en behandelondersteuning.
Meer info
3,90
Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.3 Demarrage

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.3 Demarrage

Demarrage is in 2004 gevormd als een relatief zelfstandige eenheid voor dagbesteding en reïntegratie binnen de Reinier van Arkel Groep. De Reinier van Arkel Groep is sinds 2006 de nieuwe naam van de GGZ ‘s-Hertogenbosch. Demarrage verleent diensten aan cliënten via opdrachtgevers als gemeenten, werkgevers, verzekeraars, UWV’s en ggz-organisaties.
Demarrage profileert zich als ‘specialist in reïntegratie, actief op de grens van de geestelijke gezondheidszorg en de arbeidsmarkt’. Zij biedt mensen met psychische problemen kansen met betrekking tot reïntegratie. Trajectbegeleiding wordt op maat aangeboden. Demarrage verleent diensten op het gebied van sociale activering, arbeidsreïntegratie, preventie ziekteverzuim en geeft ondersteunende en/of activerende begeleiding op basis van persoonsgebonden budget (PGB). In deze publicatie gaan we voornamelijk in op de tak van Demarrage die zich bezighoudt met arbeidsreïntegratie.
Demarrage beschikt over ruime ervaring met de doelgroep ‘mensen met psychosociale/psychiatrische problemen’ en combineert kennis van psychiatrie met resultaatgericht werken richting maatschappij en arbeidsmarkt.
Het gevarieerde trajectaanbod van Demarrage bestaat uit zowel individuele als groepsprogramma’s met open instroom. De instroom vanuit de geestelijke gezondheidszorg is laagdrempelig en biedt de mogelijkheid tot gecombineerde zorgen activeringstrajecten.
Meer info
3,90
Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.4 TRACK

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.4 TRACK

TRACK reïntegratie & bemiddeling is een reïntegratiebedrijf dat gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met een psychiatrische en/of sociale problematiek naar alle vormen van dagbesteding, vrijwilligerswerk of regulier werk.
TRACK is opgezet vanuit de REAKT-groep. REAKT bestaat sinds 1997 en is een organisatie voor vrijetijdsbesteding, educatie en arbeid voor mensen met een psychosociale handicap in de regio’s Den Haag, Haagrand en Midden-Holland.
Binnen REAKT is in 2003 het bureau TRACK gestart. Men houdt zich daar bezig met:
• activering en dagbesteding;
• reïntegratie en bemiddeling.
Daarnaast verzorgt TRACK jobcoachen outplacementtrajecten voor werkgevers. Jobcoaching wordt gehanteerd als een reïntegratie-instrument, waarbij cliënten langdurig persoonlijke begeleiding op het werk krijgen. Outplacementtrajecten betreffen activiteiten die erop gericht zijn om de cliënt buiten de eigen organisatie werk te laten vinden.
TRACK is gevestigd in verschillende locaties verspreid over Den Haag, Gouda en Zoetermeer.
Er zijn samenwerkingsovereenkomsten en contracten met gemeenten en uitvoeringsinstanties in deze regio’s. De specialisatie gericht op mensen met psychische beperkingen en het brede scala aan activiteiten, van sociale activering tot en met nazorg, maakt de organisatie aantrekkelijk voor opdrachtgevers.
Meer info
3,90
Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - Inhoudsopgave

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - Inhoudsopgave

Voorwoord 7
1 Opzet van het onderzoek 9
1.1 Selectie 9
1.2 Gegevensverzameling 10
1.3 Gegevensverwerking 10
1.4 Analyse 11
1.5 Opbouw van de publicatie 12
2 DaAr 13
2.1 Algemeen 13
2.2 Structuur en organisatie 20
2.3 Aanbod 24
2.4 Resultaten 32
2.5 Analyse 34
3 Demarrage 41
3.1 Algemeen 41
3.2 Structuur en organisatie 46
3.3 Aanbod 54
3.4 Resultaten 62
3.5 Analyse 63
4 TRACK 69
4.1 Algemeen 69
4.2 Structuur en organisatie 76
4.3 Aanbod 83
4.4 Resultaten 90
4.5 Analyse 93
5 Van good practice naar best practice; wat we kunnen leren van drie praktijken
5.1 Ontwikkeling vanuit de ggz
5.2 Organisatorische positie
5.3 Uitvoering en methodisch werken
5.4 Positionering op de markt
5.5 Elementen van een best practice

Meer info
Gratis
Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - Literatuur
Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - Voorwoord

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - Voorwoord

Voorwoord

In september 2005 ging met een experimentele subsidie van het Europees Sociaal Fonds het project De Omgekeerde Weg van start. Doel van dit project is om de herintredingsmogelijkheden van mensen met psychische beperkingen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Niet de psychische beperkingen staan hierbij centraal, maar de mogelijkheden die iemand heeft om een passende arbeidsrol te vervullen. Het vernieuwende in het project is dat er niet langs de traditionele lijnen van eerst het behandelen van de psychische problematiek wordt gedacht, waarna pas met reïntegratie begonnen wordt, maar dat het verminderen van psychische problemen ook gunstig beïnvloed kan worden door een geïntegreerd arbeidsreïntegratietraject te starten. Het project is gebaseerd op de principes van burgerschap en empowerment. Daarnaast wordt het principe van ‘first place, then train’ gehanteerd.
Het Kenniscentrum Sociale Innovatie (voorheen: Expertisecentrum Maatschappelijke Zorg en Sociaal Beleid) van de Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van maatschappelijke reïntegratie. Arbeid is hierbij een belangrijk domein. In het kader van het project De Omgekeerde Weg worden de volgende deelonderzoeken uitgevoerd:
1. Onderzoek naar beschikbare methoden voor arbeidsreïntegratie, specifiek gericht op mensen met langdurige psychische beperkingen (Dankers & Wilken, 2007).
2. Arbeids(re)integratie krijgt op verschillende wijzen gestalte binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). In alle regio’s van het land ontpoppen zich praktijken die in meer of mindere mate met, naast of los van de oorspronkelijke ggz-instelling, activiteiten ontplooien. Een deelonderzoek beschreef een aantal goede praktijken. Deze publicatie is hiervan het resultaat.
De werkzame elementen uit deze praktijken worden geïntegreerd in het project De Omgekeerde Weg.
3. Ontwikkeling van een best practice in ‘s-Hertogenbosch door het integreren van practice based en evidence based kennis en het evalueren van de implementatie bij 100 cliënten. Dit onderdeel is nog in uitvoering. De resultaten hiervan worden bekend in 2008.
In dit boekje beschrijven we drie praktijken die voldoen aan de kwalificatie goede praktijk. Het betreft DaAR in Apeldoorn, Demarrage in ‘s-Hertogenbosch en TRACK in Gouda/Zoetermeer/ Den Haag.
Door de beschrijving van deze praktijken hopen we de lezer voorbeelden te geven hoe momenteel drie vooruitstrevende organisaties vanuit de ggz arbeidsreïntegratie vorm geven. Deze voorbeelden kunnen de verdere ontwikkeling inspireren van voorzieningen die mensen met psychische beperkingen goed kunnen ondersteunen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van de door hen gewenste werksituatie.

Jean Pierre Wilken

Lector Participatie, Zorg en Ondersteuning

Meer info
3,90