Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2007

Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2007

2007

Omschrijving

De ribw's en het nieuwe zorgstelsel

De ribw's en het nieuwe zorgstelsel

Welke consequenties hebben de veranderingen in de financiering van de zorg voor de ribw's die geen onderdeel uitmaken van een ggz-instelling, de zelfstandige ribw's?
Naast de veranderingen in de financiering hebben de ribw's ook te maken met veranderingen in de bewonersgroepen. De onzekerheid rond de toekomst van de AWBZ-financiering en de wijze waarop de Wmo door gemeenten zal worden uitgevoerd maakt het niet eenvoudig om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Welke keuzes en ontwikkelingen vormden de basis van de huidige situatie en waar liggen de kansen en de bedreigingen voor de toekomst?
Meer info
3,90
Feed

Feed

Feed
Meer info
3,90
Gewoon Doen

Gewoon Doen

Functioneringsgerichte rehabilitatie van ouderen met chronisch psychiatrische beperkingen

Een betrekkelijk nieuwe loot aan de stam van rehabilitatie is Functioneringsgerichte Rehabilitatie. Binnen een aantal woonsettingen van het cluster Ouderen Langdurig Zorgafhankelijken van GGZ Noord-Drenthe wordt hier sinds een aantal jaren mee gewerkt. Het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen heeft in de periode 2005-2007 op de betreffende afdelingen een evaluatieonderzoek verricht.
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

inhoud
2 Redactioneel | Marianne Bassant
4 Is rehabilitatie behandeling? | Jos Dröes
9 Ontmanteling van schizofrenie: psychose in DSM-V | Jim van Os
14 Bild | Diepwatercollectief
15 Gewoon doen | Jannie Boomsma en André Visser
26 Uitbreiden en verbeteren van je sociale netwerk | Jos Dröes en Adriane Keldenich
38 Dröes Glaszetter
39 Cliënt of patiënt? | Annemarie Kroet
42 Icon Carol T. Mowbray Marianne Bassant
46 De ribw's en het nieuwe zorgstelsel | Els Borgesius
52 Re-habs
56 InitS Stichting Kwadraad: ervaringsdeskundigheid in onderzoek vanuit cliëntenperspectief | Nic Vos de Wael
60 Praxis Doelgroepspecifiek opleiden of niet? | Liesbeth de Vlieg
63 Toen ACT en het verlangen | Dorothévan Slooten
68 Feed Dieren en de psychiatrie | Simone van de Lindt
Meer info
Gratis
Inits - Cliëntinitiatieven

Inits - Cliëntinitiatieven

Stichting Kwadraad: ervaringsdeskundigheid in onderzoek vanuit cliëntenperspectief


Cliënten hebben eigen criteria om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te beoordelen. Zij vinden het belangrijk in welke omstandigheden zij hulp ontvangen en welke inspraak zij daarbij hebben. Word je serieus genomen als cliënt? Vindt er overleg plaats over je behandel-of begeleidingsplan? Doet de hulpverlener ook een beroep op je eigen kennis en kracht? Deze kwaliteitsaspecten wegen zwaar voor cliënten en hebben uiteindelijk ook effect op het resultaat van de behandeling of begeleiding. Om deze reden is onderzoek vanuit cli-entenperspectief een noodzakelijke aanvulling op regulier kwaliteitsonderzoek.
Meer info
3,90
Is rehabilitatie behandeling?

Is rehabilitatie behandeling?

De lezing van Willem van Tilburg ('Herstel en behandeling: huwelijk of onenight-stand?') die in het vorige nummer van dit tijdschrift is afgedrukt, is in veel opzichten een mijlpaal in het denken over de verhouding tussen rehabilitatie, behandeling en herstel. In Nederland hebben vooraanstaande psychiaters tot dusver weinig over rehabilitatie en herstel, en de plaats daarvan in de hulpverlening, geschreven.
Meer info
3,90
Ontmanteling van schizofrenie: psychose in DSM-V

Ontmanteling van schizofrenie: psychose in DSM-V

Niet alleen patiënten zijn ontevreden over het concept schizofrenie zoals vastgelegd in de DSM-IV, ook in de wetenschap en de hulpverlening breekt men zich er het hoofd over. Jim van Os, psychiater en hoogleraar sociale psychiatrie aan de Universiteit Maastricht, is co-voorzitter van een groep psychiaters/wetenschappers die de nieuwe versie van de DSM, het grote diagnostisch handboek, samenstellen. Van zijn hand een verslag over de procesgang rond de DSM-V dat, in tegenstelling tot vorige versies, is gebaseerd op een zeer ambitieus wetenschappelijk programma rond de evidence base van diagnosen in de psychiatrie.
Meer info
3,90
Praxis - Doelgroepspecifiek opleiden of niet?

Praxis - Doelgroepspecifiek opleiden of niet?

SRH als bindende factor voor collegiaal overleg

Sinds de RIBW-KAM heeft besloten in zee te gaan met het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) van Storm Rehabilitatie gebeurt er heel wat binnen de
organisatie. Alle medewerkers krijgen een zesdaagse cursus van Storm Rehabilitatie in combinatie met vijf bijeenkomsten methodische werkbegeleiding.
Meer info
3,90
RE-HABS

RE-HABS

Meer info
Gratis
Redactioneel

Redactioneel

'Ontnuchterend, maar vooral ook uitdagend', noemde Sonja van Rooijen in het vorige nummer het besluit van het artikel van prof. Willem van Tilburg. In 'Herstel en behandeling: huwelijk of onenightstand?' betoogt hij onder andere dat een scherp onderscheid tussen rehabilitatie en behandeling niet goed mogelijk en vooral ook niet wenselijk is. Hij stelt dat 'rehabilitatie een onvervreemdbaar onderdeel van elke behandeling is en.... eigenlijk gewoon een vorm van psychotherapie'. Jos Dröes voelde zich in ieder geval duidelijk uitgedaagd en onder de titel 'Is rehabilitatie behandeling?' neemt hij de handschoen op. In zijn weerwoord maakt hij duidelijk dat zijn bezwaren tegen deze stelling niet alleen technisch, maar ook politiek van aard zijn. Daarbij gaat hij eerst terug in de tijd naar zijn eigen werkervaring in de langverblijfsector van een psychiatrische inrichting. Juist door zijn waarneming dat daar nauwelijks werd behandeld en er in het geheel niet naar cliënten werd geluisterd is hij in de beweging van rehabilitatie en herstel terechtgekomen. 'Mocht de lezer denken dat zulke omstandigheden heden ten dage niet meer voorkomen, dan moet ik hem teleurstellen', schrijft Dröes. Hij deelt veel van de observaties van Van Tilburg, maar bepleit een andere politiek ten aanzien van de oplossingen. 'Ik wil de rehabilitatie niet kwijt.' Hij legt uit waarom en waarschuwt niet één, niet twee, maar zelfs driemaal: laat rehabilitatie geen behandeling worden! Hij sluit uitdagend af. Is rehabilitatie psychotherapie? Is rehabilitatie behandeling? Of is het iets anders? Bewijs het maar!
Meer info
Gratis
Toen - ACT en het verlangen

Toen - ACT en het verlangen

Vijfde congres ACT en het verlangen | 27 september 2007 | Leiden

Assertive Community Treatment is niet meer weg te denken uit de ggz. Ook al is dit organisatiemodel van ambulante hulpverlening aan mensen met complexe psychiatrische en maatschappelijke problemen opgenomen in de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie, uitontwikkeld zijn de vele teams nog lang niet. Dat bleek wel tijdens het vijfde landelijke ACT-congres, dat als welluidend thema 'ACT en het verlangen' had meegekregen. 440 professionals, managers, ervaringswerkers en beleidsmakers stonden in Leiden stil bij vragen als: hoe staat ACT er na 5 jaar voor, wat heeft het opgeleverd en vooral ook: wat zijn de wensen voor de komende jaren?
Meer info
3,90
Uitbreiden en verbeteren van je sociale netwerk - Een nieuwe IRB-module

Uitbreiden en verbeteren van je sociale netwerk - Een nieuwe IRB-module

Het sociale netwerk en de familierelaties van cliënten worden alom erkend als belangrijke factoren in het beloop van ernstige en langdurige psychiatrische aandoeningen en hun herstel.
Over de vraag hoe iemand zijn sociale netwerk kan uitbreiden en verbeteren is in de psychiatrie verrassend weinig geschreven. In dit artikel bespreken we hoe een combinatie van technieken uit de Sociale Netwerk Benadering (SNB) en de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) hierbij voor cliënten van nut kunnen zijn.


Inleiding

Onlangs is de nieuwe IRB-module 'Uitbreiden en verbeteren van je sociale netwerk' ontwikkeld. Om de plaats van deze module duidelijk te maken tippen we eerst een aantal onderwerpen aan die veel te maken hebben met het sociale netwerk van cliënten.
Meer info
3,90