Participatie en Herstel 4 - 2017

Participatie en Herstel 4 - 2017

2017

Omschrijving

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

EUCOMS meeting


Voorafgaand aan het officiële conferentieprogramma werd op 12 september de derde European Community Mental Health Service Providers Network (EUCOMS) meeting georganiseerd.
Het thema van deze dag was: ‘Collaboration between the hospitals and the community mental health care teams’. Meer dan 70 deelnemers van 45 organisaties uit 17 landen kwamen bijeen om de voornaamste uitdagingen en kansen van implementatie van goede ambulante zorg in Europa te bespreken.
Ook werd er nagedacht over hoe EUCOMS als netwerk van professionals, peer experts en onderzoekers deze kansen kan faciliteren.

Meer info
Gratis
Boeken

Boeken

Diverse recensies

Meer info
Gratis
Een jaar Respijthuis Amerbos

Een jaar Respijthuis Amerbos

Op adem komen, van problemen leren en verder groeien

Respijthuis Amerbos van HVO-Querido is een voorziening voor kortdurende respijtzorg, gebaseerd op ondersteuning door ervaringsdeskundigen en zelfbeheer.
Na een jaar draait het huis op volle toeren en zijn de meeste gasten tevreden over het verblijf. Tegelijk leren de betrokkenen nog iedere dag. Vrijwilligers zien vragen bij gasten, waar ze zelf ook mee worstelen. Ondersteuners zouden hun rol nog beter kunnen leren afbakenen, loslaten en op hun handen gaan zitten.
En over het zelfbeheer is het laatste woord nog niet gesproken.
Meer info
3,90
Het herstelassessment, de bodem onder herstelondersteunende zorg!

Het herstelassessment, de bodem onder herstelondersteunende zorg!

Een methodische ontmoeting met de cliënt, gearrangeerd door de verpleegkundige

De verpleegkundige als professionele buddy maakt middels het herstelassessment samen met de cliënt een methodische taxatie. Ze brengen krachten, ervaringen en wensen in diverse rolinvullingen in kaart. Het herstelassessment is een belevingsgericht interview over acht rollen. De uitkomsten dienen als uitgangpunt voor een herstelplan, waarin ervaringen in heden en verleden samenkomen als kansen voor de toekomst. Zo komt in gezamenlijke besluitvorming het herstelplan tot stand. Dit leidt tot onderlinge verbondenheid, samenwerking en afspraken. Dit artikel beschrijft het doel, de inhoud en de wijze waarop het herstelassessment in GGz Breburg sinds 2011 gebruikt wordt in de ontmoeting met cliënten.
Meer info
3,90
Implementatie van de Individuele Rehabilitatie Benadering in GGZ Oost Brabant

Implementatie van de Individuele Rehabilitatie Benadering in GGZ Oost Brabant

In dit artikel beschrijven we hoe GGZ Oost Brabant vormgeeft aan herstelondersteunende zorg. In het bijzonder richten we ons op de implementatie en borging van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en de randvoorwaarden die nodig zijn om de IRB succesvol te laten zijn.
Meer info
3,90
In Memoriam

In Memoriam

In Memoriam
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Meer info
Gratis
Passende maatschappij gezocht

Passende maatschappij gezocht

Magazine Qracht 500 over psychische aandoeningen en werk

De een vertelt ‘best goed te zijn voor een autist’, de ander zegt blij te zijn dat zij van haar ellende haar beroep kon maken. Wat helpt en hindert mensen met psychische aandoeningen in het werk dat zij (zouden willen) hebben? Hoe houden zij zich staande en wat hebben zij nodig om hun ambities te realiseren? Met die vragen bezocht en interviewde journalist Annemiek Onstenk 100 mensen met psychische problematiek in heel Nederland. Eind 2017 verschijnt het magazine Qracht 500 waarin zij hun verhaal doen over baan, bedrijf en bejegening.
Meer info
3,90
Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel
Meer info
Gratis
Uit het buitenland - Kenniscentrum Phrenos signaleert

Uit het buitenland - Kenniscentrum Phrenos signaleert

Signaleringen van Engelstalige tijdschriftartikelen onder redactie van Jaap van Weeghel (selectie) en Toine Ketelaars (samenvattingen). Zie ook www.kenniscentrumphrenos.nl/publicaties/signaleringen
Meer info
3,90
Van ‘herstelondersteunende zorg’ naar ‘herstelgerichte ontwikkeling’

Van ‘herstelondersteunende zorg’ naar ‘herstelgerichte ontwikkeling’

De term ‘herstelondersteunende zorg’ vertegenwoordigt onvoldoende de essentie van het herstelgedachtegoed. Wordt het geen tijd voor een nieuwe, meer toepasselijke term? We zien in ‘herstelgerichte ontwikkeling’ de ideale opvolger.
Tegelijk met ons voorstel voor een naamswijziging scherpen we het concept aan en vergroten de invloed hiervan op de werkvloer. Niet alleen het ontwikkelingsproces van de cliënt staat centraal, maar ook dat van de medewerker.
Meer info
3,90
Zorgbehoeften, verwachtingen en informatieverstrekking bij aanvang van beschermd wonen

Zorgbehoeften, verwachtingen en informatieverstrekking bij aanvang van beschermd wonen

In 2012-2013 werd bij Lister een onderzoek uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de zorgbehoeften en verwachtingen van mensen met ernstige psychische aandoeningen die op de wachtlijst voor beschermd wonen stonden. Tevens is de mate van informatieverstrekking over beschermd wonen in kaart gebracht.
In dit artikel worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Geadviseerd wordt om bij de aanmelding bij een RIBW meer aandacht te besteden aan informatievoorziening en een gezamenlijk besluitvormingsproces, zoals Shared Decision Making.
Meer info
3,90