Ongebonden schilvoorzieningen

Ongebonden schilvoorzieningen

2001

Omschrijving

Ongebonden schilvoorzieningen - Epiloog

Ongebonden schilvoorzieningen - Epiloog

In dit Passage Cahier heeft u kunnen lezen over de ongebonden schilvoorzieningen. Het zijn altijd kleinschalige voorzieningen met zeer uiteenlopende doelstellingen. Bijna alle schilvoorzieningen tobben met een ontoereikende financiering, waardoor verdere ontwikkelingen worden tegengehouden. Niet alleen is de financiering op jaarbasis ontoereikend, maar ook is iedere vorm van meerjarenplanning vrijwel onmogelijk.

Vrijwel alle ongebonden schilvoorzieningen maken gebruik van de diensten van vrijwilligers. Het aanstellen van betaalde medewerkers maakt de ongebonden schilvoorziening al spoedig insolvabel. Meer dan twee betaalde medewerkers – en zelfs dat nog lang niet altijd – kan een schilvoorziening zich niet permitteren. Vrijwel iedere schilvoorziening tracht daarom vrijwilligers te werven. Dit wordt echter steeds moeilijker. In de vrijwilligersvijver wordt door zeer velen gevist.
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H1. Alternatief en Ongebonden  Stichtingen die een alternatief vormen voor de reguliere GGz bundelen hun krachten

Ongebonden schilvoorzieningen - H1. Alternatief en Ongebonden Stichtingen die een alternatief vormen voor de reguliere GGz bundelen hun krachten

Ongebonden schilvoorzieningen houden zich bezig met dienstverlening aan (ex-)GGzcliënten. Ze vormen als het ware een schil om de reguliere GGz en bieden een alternatief en een veilige plek aan hen die de psychiatrie al dan niet tijdelijk verlaten. De term ongebonden schilvoorzieningen dook voor het eerst op in de nota ‘Onder Anderen’ van het toenmalige ministerie van WVC (1993). In het Inspectie-advies Schilvoorzieningen (IGZ 1996) wordt gerept van een schil die voorkomt dat de vrucht uitdroogt. De schilvoorzieningen vervullen namelijk een kritische functie ten opzichte van de reguliere GGz.
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H10. Het Inloophuis: een tweede thuis

Ongebonden schilvoorzieningen - H10. Het Inloophuis: een tweede thuis

Het Leidse Inloophuis Psychiatrie is opgericht in 1984 door een aantal enthousiaste jonge maatschappijverbeteraars samen met enkele leden van de doelgroep. Het doel was en is voor (ex-)psychiatrische patiënten een behandelvrije en ondersteunende gezellige ontmoetingsplaats te bieden, waar de behoeften van de gebruikers centraal staan. De deur staat zes avonden per week en in het weekend open, wanneer andere voorzieningen (met name het dagactiviteitencentrum) gesloten zijn. Het heeft zich ontwikkeld van een anti-psychiatrisch initiatief tot een professionele vrijwilligersorganisatie en is op weg naar een situatie van een steeds grotere betrokkenheid van de bezoekers (meer ‘consumer-run’).
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H11. Stichting Aanzet in ‘s-Hertogenbosch

Ongebonden schilvoorzieningen - H11. Stichting Aanzet in ‘s-Hertogenbosch

Stichting Aanzet stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de samenlevingsopbouw door het opzetten van nieuwe en innovatieve werkprojecten. Vanuit deze doelstelling maakt de Stichting zich sterk voor het opzetten van sociale activeringsprojecten ten behoeve van langdurig werklozen en/of moeilijk plaatsbaren op de arbeidsmarkt.
Deze mensen worden door Aanzet niet benaderd of betiteld als cliënten of patiënten; wij spreken van onze medewerkers. Het liefst hebben we ook dat ze zeggen te werken bij Stichting Aanzet.
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H12. Wegloophuis Psychiatrie Utrecht

Ongebonden schilvoorzieningen - H12. Wegloophuis Psychiatrie Utrecht

December 1981 werd het Wegloophuis Psychiatrie Utrecht opgericht door mensen van de cliëntenbond, studenten en andere vrijwilligers. In 1982, na het kraken van een pand met de hulp van de kraakbeweging, konden de eerste vrijwilligers in het Wegloophuis beginnen hun doelen te realiseren. Drie jaar later in 1985, kreeg het Wegloophuis het huidige pand aan de Waterstraat toegewezen door de gemeente. Het Wegloophuis werd door de provincie Utrecht op incidentele basis gesubsidieerd. In 1995 trok de provincie zich terug en werd na veel touwtrekken, de subsidie op structurele basis overgenomen door de gemeente Utrecht. In 1998 opende het Wegloophuis tevens een huis voor langdurig wonen: het Vervolghuis. De jarenlang gekoesterde wens om bewoners van het Wegloophuis een meer definitieve woonplek te geven buiten wachtlijsten en indicatiecommissies om, kon toen dankzij een subsidie van de Ziekenfondsraad en de beschikbaarheid van een geschikt pand, werkelijkheid worden.
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H13. Uitzicht op Betaald Werk Arbeidsrehabilitatie via de Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam

Ongebonden schilvoorzieningen - H13. Uitzicht op Betaald Werk Arbeidsrehabilitatie via de Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam

De Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam (SNWA) is een arbeidstrainingscentrum in Amsterdam waar cliënten met een psychiatrische of psychische handicap echte arbeidservaring op kunnen doen met behoud van uitkering. Daartoe zijn een negental bedrijven opgezet die diensten aanbieden aan externe klanten uit de ‘gewone’ buitenwereld. De SNWA staat organisatorisch los van de GGz en dat is met opzet. Men wil cliënten ervaring geven met een niet-patiëntenrol. Er wordt begeleiding gegeven uitgaande van een samen met de deelnemer opgesteld rehabilitatieplan.
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H14. Het Roer in Handen

Ongebonden schilvoorzieningen - H14. Het Roer in Handen

Sinds 1996 organiseert de Stichting Het Roer in Handen zeilvakanties voor mensen met een psychiatrisch heden of verleden. De Stichting heeft hiervoor een tjalk (een zeilschip van 25 meter lengte) in eigendom. De vakanties duren vijf of zeven dagen.
Er wordt gevaren op het IJsselmeer, de Waddenzee en de Friese meren. Het aantal deelnemers is maximaal veertien. De deelnemers kunnen zich individueel of als groep aanmelden. Er worden ongeveer twaalf reizen per jaar gehouden.
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H2. Een onafhankelijk Informatieen Adviesbureau voor de GGz in Drenthe

Ongebonden schilvoorzieningen - H2. Een onafhankelijk Informatieen Adviesbureau voor de GGz in Drenthe

Het Informatieen Adviesbureau voor de Geestelijke Gezondheidszorg (IAB-GGz) is een laagdrempelig, herkenbaar en centraal informatiepunt in de regio Drenthe over alle zaken die te maken hebben met de geestelijke gezondheid. Het IAB is een consumer-runproject dat zich ten doel stelt om de positie van de hulpvrager te versterken door professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid te bundelen en mensen vanuit een breed perspectief te informeren. Hiervoor is het IAB een samenwerkingsverband aangegaan met de Bibliotheek in Assen.
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H3. Inlopen in Zwolle: Stichting Uitweg

Ongebonden schilvoorzieningen - H3. Inlopen in Zwolle: Stichting Uitweg

De Stichting Uitweg bestond in december 2000 vijftien jaar. De oprichting was een initiatief van ex-psychiatrische patiënten, vanuit hun relatie met de Cliëntenbond.
Aanvankelijk gaven we thuisbegeleiding aan mensen die weer dreigden opgenomen te worden. Maar dat werd te intensief, en je hebt er veel vrijwilligers voor nodig. Toen zijn we ons meer bezig gaan houden met de koffieochtenden in ons inloophuis. Dat doen we nu nog.
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H4. De Wegwijswinkel Utrecht

Ongebonden schilvoorzieningen - H4. De Wegwijswinkel Utrecht

Ruim twintig mannen en vrouwen zitten op vrijdagmiddag in een dubbele kring rond de uitklapbare Ikea-tafels in De Wegwijswinkel. De ruimte van 30 m2 is vol van rook en luide stemmen. De gastheren en -vrouwen wurmen zich langs volwassen lijven om gratis koffie en thee te tappen uit de automaat. Niemand heeft echt zin om weer op te stappen.
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H5. De kracht van EX6

Ongebonden schilvoorzieningen - H5. De kracht van EX6

De ontstaansgeschiedenis van EX6 is ogenschijnlijk heel simpel maar toch ook wonderbaarlijk. Het begon allemaal zes jaar geleden met een ervaring die ik had in mijn praktijk als psychotherapeut. Een nieuwe cliënt komt binnen, begint te snuiven als een paard, loopt woedend op en neer en zegt: “Jij bent de laatste! Als jij mij niet helpt, is het afgelopen en flikker ik je zó het raam uit!”

Hij is duidelijk op een eindpunt, het moment van uitbreken uit zijn leven. Terwijl hij doorgaat met snuiven en onrustig zijn, met ogen die uitpuilen van woede, heb ik de kans om te bekomen van de eerste schrik en alle wijsheid die in mij zit te benutten.Wat een pijn heeft deze man, gaat het door mijn hoofd, wat een lijden zit hier achter, maar ook: wat een kracht!
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H6. Ambulante woonbegeleiding door vrijwilligers

Ongebonden schilvoorzieningen - H6. Ambulante woonbegeleiding door vrijwilligers

het Riagg. In deze contacten ging het vooral over medicatie en het ziektebeeld. Door hun langdurige hulpverleningsgeschiedenis waren deze mensen sociaal geïsoleerd geraakt en daardoor allerlei sociale en maatschappelijke vaardigheden kwijtgeraakt. Om hier iets aan te doen is vanuit het Wegloophuis het idee van ambulante woonbegeleiding ontstaan en hiervoor werd de Stichting Op Weg opgericht. De Stichting is lid van de Landelijke federatie ongebonden schilvoorzieningen (Lfos).
Gezien de problematiek van mensen die buiten de psychiatrie een zelfstandig leven wilden opbouwen was de begeleiding van de Riagg duidelijk onvoldoende, er was behoefte aan meer en betere begeleiding. Voor de vormgeving van deze nieuwe manier van hulp verlenen is gebruik gemaakt van het gedachtegoed van de antipsychiatrie. De klassieke psychiatrie confronteert mensen voortdurend met hun ziektebeeld. Daardoor blijven ze vast zitten aan de patiëntenrol. Goede hulpverlening moet echter starten vanuit gelijkwaardigheid en gericht zijn op de mogelijkheden die de persoon in zich heeft, op integratie in de maatschappij. We noemen het dan ook geen hulpverlening, maar hebben het vooral over begeleiding en ondersteuning. Willen mensen zich echt gesteund voelen, dan is persoonlijke aandacht en voldoende tijd belangrijk. Kleinschaligheid lijkt dan ook een voorwaarde. Deze ondersteuning moet niet geboden worden door professionele hulpverleners die gewend zijn probleemgericht te kijken, maar door vrijwilligers die vooral uit betrokkenheid deze ondersteuning willen geven. De mensen die begeleid worden door Stichting Op Weg noemen zichzelf deelnemers, daarmee stappen ze uit hun rol van expsychiatrische patiënt of, zoals dat in de reguliere hulpverlening genoemd wordt, uit de rol van cliënt.
Bovenstaande ideeën werden gebruikt tot het opzetten van een vrijwilligersproject gericht op het bieden van ambulante woonbegeleiding. Bovendien werd een inloopvoorziening opgericht.
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H7. Een onzeker bestaan

Ongebonden schilvoorzieningen - H7. Een onzeker bestaan

Stichting Horizon is een van de vele vriendendiensten ofwel maatjesprojecten in Nederland. Het gemeenschappelijk doel van deze vriendendiensten is het verminderen van het sociaal isolement bij mensen met een psychiatrische achtergrond, met behulp van een vrijwilliger. Door middel van contact met iemand uit de maatschappij wordt een cliënt aangesproken op zijn mogelijkheden, zijn gezonde kant. Het ongedwongen karakter en het niet-deskundig zijn van de vrijwilliger (het maatje) zijn belangrijke aanvullingen op de professionele GGzhulpverlening.
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H8. De Nuts in Nijmegen

Ongebonden schilvoorzieningen - H8. De Nuts in Nijmegen

Als je de huiskamer van Stichting De Nuts binnenkomt, ervaar je een warme omgeving waar mensen zichzelf mogen zijn. Een aantal mensen zit in de gezellige zithoek te praten, onderwijl genietend van een mok koffie. In de andere hoek vinden ontspannende activiteiten plaats. Vanuit deze veiligheid wordt er gewerkt aan de doelstelling. Deze is het verwerven en handhaven van een zo hoog mogelijke graad van zelfstandigheid, het verhogen van de kwaliteit van het leven en maatschappelijke (her-)integratie. De Nuts is een eigenzinnige instelling die door een andere bril kijkt naar mensen met een psychiatrische achtergrond.
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - H9. Het Diepwater Collectief

Ongebonden schilvoorzieningen - H9. Het Diepwater Collectief

Bij consumer-runprojecten gaat het om initiatieven voor en door cliënten van de GGz. Zij geven zelf vorm en richting aan de doelen en activiteiten en runnen de organisatie gezamenlijk. Een voorbeeld van zo’n consumer-runproject is het Diepwater Collectief in Amsterdam. Cor Pieters is als voorzitter en beeldend kunstenaar zeven jaar betrokken geweest bij het ontstaan en de ontwikkeling van het Diepwater Collectief. Hij beschrijft waarom het gaat bij dit collectief van kunstenaars met een psychiatrische achtergrond; wat de kracht en betekenis is van een consumer-runproject zoals het Diepwater Collectief en geeft zijn visie op de moeilijkheden en dilemma’s die je daarbij tegen kunt komen.
Samenwerken in de beeldende kunst In Amsterdam hebben beeldende kunstenaars elkaar gevonden in het Diepwater Collectief. Het Diepwater Collectief is een voorbeeld van een consumer-runproject: een initiatief voor en door (ex-)cliënten van de GGz. Kenmerkend daarbij is dat de participanten zelf vorm en richting geven aan de doelen en activiteiten van het project en dat zij zelf de organisatie runnen.
Meer info
3,90
Ongebonden schilvoorzieningen - Inhoudsopgave

Ongebonden schilvoorzieningen - Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Inleiding
Alternatieve voorzieningen zoeken bestaanszekerheid
Bert-Jan Roosenschoon
p. 7

1. Alternatief en Ongebonden
Stichtingen die een alternatief vormen voor de reguliere GGz bundelen hun krachten
Enikö Nagy
p. 9

2. Een onafhankelijk Informatieen Adviesbureau voor de GGz in Drenthe
Lucienne Römer
p. 16

3. Inlopen in Zwolle: Stichting Uitweg
Een ontmoetingsplek voor ongedwongen contacten
Willemien JagerHissink
p. 22

4. De Wegwijswinkel Utrecht
Inloop en informatie voor en door (ex-) psychiatrische cliënten
Vooral een veilige plek…
Annemiek Klijn
p. 24

5. De kracht van EX6
Lotgenotencontact en zelfhulpgroepen van suïcidale en ex-suïcidale mensen
Ria Tulkens
p. 29

6. Ambulante woonbegeleiding door vrijwilligers
Ervaringen van Stichting Op Weg
Els Nanninga
p. 32

7. Een Onzeker Bestaan
De overlevingsstrijd van de vriendendienst Stichting Horizon
Annelies Driessen
p. 38

8. De Nuts in Nijmegen
Sociale steun en begeleiding
Idis Swartjes, Jantina Tanis, Astrid Verstegen
p. 41

9. Het Diepwater Collectief
Een vereniging van beeldend kunstenaars
Cor Pieters
p. 45

10. Het Inloophuis; een tweede thuis
De ontwikkeling van een huiskamerproject in het centrum van Leiden.
Reini Hulsker, Vera Dijkhuizen, Arjen Bergman
p. 50

11. Stichting Aanzet in ‘s-Hertogenbosch
Sociale activering van langdurig werklozen en moeilijk plaatsbaren op de arbeidsmarkt.
John Scheepers
p. 54

12. Wegloophuis Psychiatrie Utrecht
Na 20 jaar nog steeds een alternatief
Stephan van der Sluis en Hente Taylor
p. 60

13. Uitzicht op Betaald Werk
Arbeidsrehabilitatie via de Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam
Doke Oosterholt
p. 68

14. Het Roer in Handen
Zeilvakanties voor mensen met een psychiatrisch heden of verleden
Peter Zwitser
p. 75

Epiloog
J.B. van Borssum Waalkes
p. 85

Literatuur p. 88

Verantwoording p. 89

Nuttige adressen p. 90

De auteurs p. 94
Meer info
Gratis